Statut Towarzystwa

– Statut Towarzystwa Osób Niesłyszących „TON” –

Rozdział l

Postanowienia ogólne

§1

Towarzystwo Osób Niesłyszących „TON”, zwane dalej „Towarzystwem” posiada osobowość prawną. Towarzystwo zrzesza niesłyszących, członków ich rodziny oraz inne osoby, które wyrażą chęć działania na rzecz tego środowiska.

§2

Terenem działalności Towarzystwa jest województwo Wielkopolske. Siedziba Towarzystwa mieści się w Poznaniu.

§3

Towarzystwo może używać odznak, legitymacji, i pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§4

Towarzystwo może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

Rozdział II

Cele i sposoby działania

§5

Towarzystwo jest apolityczne i działa na zasadach świeckich.

Celem Towarzystwa jest:

 1. poprawa warunków życia, nauki i rehabilitacji dzieci z wadą słuchu i mowy,
 2. poprawa losu osób niesłyszących,
 3. samorealizacja społeczna, kulturalna, rekreacyjna i zawodowa inwalidów słuchu.

§6

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:

 1. organizację samopomocy,
 2. prowadzenie poradnictwa,
 3. działalność informacyjną i wydawniczą,
 4. działalność edukacyjną i wychowawczą,
 5. organizację spotkań, imprez sportowych i rekreacyjnych, wycieczek, pielgrzymek, obozów.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§7

Członkiem Towarzystwa może być osoba fizyczna, akceptująca statutowe cele Towarzystwa. Decyzję o przyjęciu członka podejmuje Zarząd Towarzystwa na podstawie pisemnej deklaracji.

§8

Członek Towarzystwa ma prawo:

 1. uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu,
 2. wybierać i być wybieranym do władz Towarzystwa,
 3. zgłaszać opinie, wnioski i postulaty pod adresem władz Towarzystwa,
 4. korzystać z pomocy towarzystwa oraz uczestniczyć w organizowanych przez nie działaniach.

§9

Do obowiązków członka Towarzystwa należy:

 1. aktywne uczestniczenie w pracach i realizacji celów Towarzystwa,
 2. przestrzeganie statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa,
 3. regularne opłacanie składek.

§10

 1. Członkostwo Towarzystwa ustaje na skutek:
 • dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi,
 • skreślenia z listy członków z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich, przez okres przekraczający 12 miesięcy,
 • wykluczenia z powodu stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych,
 • śmierci członka.
 1. Od uchwały Zarządu dotyczące skreślenia lub wykluczenia można się odwołać do Walnego Zebrania w terminie 30 dni od otrzymania uchwały.

Rozdział IV

Struktura organizacyjna

§11

Władzami Towarzystwa są: Walne Zebranie Członków, Zarząd, Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński. Kadencja władz trwa 4  lata.

§12

O ile statut nie stanowi inaczej, uchwały władz Towarzystwa, podejmowane są w głosowaniu, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§13

W przypadku ustąpienia lub śmierci członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji, władze te mogą dokookoptować do swoich składów na wakujące miejsce członków spośród nie wybranych, którzy otrzymali o kolejności największą liczbę głosów. W ten sposób może być ½ składu tych władz.


Walne Zebranie Członków

§14

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Towarzystwa. Prawo do udziału w Walnym Zebraniu Członków z głosem stanowiącym mają wszyscy członkowie Towarzystwa.
 2. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.
 3. Obrady Walnego Zebrania są tłumaczone na język migowy, tak aby umożliwić pełne uczestnictwo osobom niesłyszącym.

§15

Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

 1. Zwyczajne sprawozdawczo – wyborcze Walne Zebranie Członków zwołuje się co dwa lata.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:

 • z własnej inicjatywy,
 • na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 • na wniosek co najmniej 1/2 członków Towarzystwa.
 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być zwołane nie później niż w ciągu 30 dni od daty złożenia odpowiedniego wniosku Zarządowi.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłączne nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§16

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:

 1. określenie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Towarzystwa.
 2. podejmowanie na wniosek Komisji Rewizyjnej uchwały dotyczącej udzielenia absolutorium Zarządowi,
 3. wybór i odwoływanie Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
 4. podejmowanie uchwał dotyczących zmian w statucie lub rozwiązania Towarzystwa,
 5. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.

Wyboru Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego dokonuje się w głosowaniu tajnym lub jawnym , zwykłą większością głosów, spośród nieograniczonej ilości kandydatur. Odwołania Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego dokonuje się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów.

Zarząd

§17

 1. Zarząd jest najwyższą władzą Towarzystwa o okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami.
 2. Zarząd kieruje całokształtem działalności Towarzystwa, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
 3. Zarząd składa się z 4-8 członków: prezesa, wiceprezesa, skarbnika, sekretarza oraz członków.

§18

Do zakresu działania Zarządu należy :

 1. realizacja celów Towarzystwa oraz Uchwał Walnego Zebrania Członków,
 2. określanie szczegółowych kierunków działania,
 3. ustalenie budżetów i preliminarzy,
 4. ustalenie wysokości składek członkowskich,
 5. sprawowanie zarządu nad majątkiem Towarzystwa,
 6. uchwalenie regulaminów,
 7. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia majątku nieruchomego i ruchomego,
 8. powoływanie komisji, zespołów oraz określenie ich zadań,
 9. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
 10. podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich i prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
 11. prowadzenie dokumentacji działalności Towarzystwa,
 12. organizowanie działalności gospodarczej Towarzystwa,
 13. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
 14. utrzymywanie kontaktu ze środkami masowego przekazu.


Komisja Rewizyjna

§19
Komisja Rewizyjna jest władzą Towarzystwa powołana do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków w tym: przewodniczącego, jego zastępcy, oraz sekretarza. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być jednocześnie członkiem Zarządu Towarzystwa.

§20

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy :

 1. kontrolowanie działalności Towarzystwa,
 2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i lustracji,
 3. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z Jego statutowych obowiązków,
 4. składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie lub nieudzielanie absolutorium Zarządowi Towarzystwa.

Sąd Koleżeński

§21

 1. Sąd Koleżeński Towarzystwa składa się z 3-5 członków.
 2. Zespół orzekający powinien składać się co najmniej z 3 członków komisji, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy i sekretarza.
 3. Postanowienia i orzeczenia Sądu Koleżeńskiego są ważne, jeżeli zostały podjęte większością głosów zespołu orzekającego. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego zespołu orzekającego.

§22

 1. Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy rozpatrzenie i rozstrzyganie sporów członków Towarzystwa, od uchwał władz Towarzystwa w sprawie:
 • nieprzestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa oraz działania na szkodę Towarzystwa,
 • naruszania zasad współżycia społecznego,
 • konfliktów między członkami w sprawach działalności statutowej Towarzystwa.

§23

 1. Sąd Koleżeński może wymierzać następujące kary:
 • upomnienie,
 • naganę,
 • zawieszenie w prawach członkowskich na okres od 6 miesięcy do 1 roku,
 • wykluczenie z Towarzystwa.

Rozdział V – Majątek i fundusze

§24

Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§25

Źródłami powstawania majątku Towarzystwa są:

 1. składki członkowskie,
 2. dochody z majątku,
 3. darowizny, zapisy i spadki,
 4. wpływy z działalności statutowej,
 5. ofiarność publiczna,
 6. dochody z działalności gospodarczej.

§26

Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów majątkowych Towarzystwa wymagane są podpisy dwóch osób prezesa i sekretarza , lub zamiennie prezesa i wiceprezesa , lub skarbnika .Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis prezesa, lub wiceprezesa, lub  innego członka Zarządu , bądź osobę przez nich upoważnioną (np. etatowym pracownikiem towarzystwa).

Rozdział VI

Zmiana Statutu i rozwiązanie Towarzystwa

§27

Uchwalenie zmian w statucie oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa przez Walne Zebranie Członków wymaga większości 2/3 głosów – przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Towarzystwa.

§28

 1. Majątek Towarzystwa w przypadku rozwiązania przechodzi na cele wskazane przez członków Towarzystwa na ostatnim wolnym zebraniu.
 2. W przypadku braku kworum członków Towarzystwa masa majątkowa przechodzi na osoby niesłyszące w Domu Starców.