Projekty

w13„Przywróceni społeczności” – interpersonalne wsparcie osób niesłyszących.

Zadanie jest formą samorealizacji i aktywizacji, oraz integracji osób niesłyszących w każdym wieku, oraz ich rodzin. Niepełnosprawność jednego członka rodziny skutkuje bowiem na funkcjonowanie rodziny jako całości i niesie następstwa, które dotykają każdego. Trafne wsparcie mające na celu przywrócenie funkcjonowania rodziny jest więc ważnym priorytetem. Profesjonalna pomoc świadczona w jednym miejscu zapewnia kompleksową pomoc na wielu płaszczyznach życia rodzinnego. Zadanie przedstawione w ofercie skutecznie przeciwdziała wykluczeniu społecznemu i obywatelskiemu, co w stosunku do osób które żyją z dysfunkcją słuchu i mowy , jest szczególnie istotne. Realizacja zadania w znaczący sposób przyczynia się do podniesienia jakości życia beneficjentów, ich wiedzy i zaradności obywatelskiej oraz wpływa na ich szanse na egzystencję w społeczeństwie.


w10

Poznański Ośrodek Wsparcia i rehabilitacji dla osób  z dysfunkcją słuchu i mowy istnieje nieprzerwanie od 2005 roku dzięki wsparciu finansowemu Miasta Poznania.

W okresie, którego dotyczy oferta tj. od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2017 roku działalność ośrodka będzie odbywała się pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 18.00, oraz  w  soboty w godzinach od 10.00 do 16.00.

Osobami korzystającymi ze wsparcia Ośrodka są osoby niesłyszące, ich rodziny, dzieci, ale również najbliższe otoczenie; wolontariusze opiekunowie i inne osoby mające bezpośredni kontakt z tymi osobami.

W Ośrodku osoby potrzebujące wsparcia znajdują swój drugi dom. Tu spotykają się z przyjaciółmi, tu otrzymują kompleksową pomoc specjalistów, oraz rozszerzają swoje kompetencje, nabywają nowe umiejętności i utrzymują te, które już posiedli. Bezpośrednio angażują się w działanie i pracę placówki. Osoby niesłyszące współprowadzą wiele działań pomocowych, oraz grupy wsparcia, które organizują swoją pracę w ramach Ośrodka.

 Taka metodyka funkcjonowania powoduje, iż ośrodek zrzesza blisko 150 stałych  podopiecznych. Jest jednym z najbardziej obleganych liczebnie i znanych w Poznaniu, nie tylko w środowisku osób niesłyszących. W roku 2015 ( dane z miesiąca listopada) Ośrodek udzielił  wsparcia i porad 980 osobom.

Ośrodek poszerza swój zakres działania na lata 2016/2017 i stanie się nie tylko wsparciem dla podopiecznych, lecz również animatorem działań na ich rzecz poszerzając swoje działania o:
– wczesne wspomaganie dla rodziców, którzy zmagają się z niepełnosprawnością swoich dzieci
– działalność grup wsparcia dla rodziców i członków rodzi osób niesłyszących
– działalność na rzecz dzieci niesłyszących w ramach grupy Zuchów „CISZA”
– działania  z zakresu rehabilitacji społecznej- „Przywróceni społeczności” – dla osób z niepełnosprawnością sprzężoną i upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim.
-pomoc prawna i obywatelska.

W Ośrodku obecny jest również specjalista logopeda, z którego oferty skorzystać może każdy Poznaniak mający stałe lub czasowe problemy z komunikacją werbalną. Wsparcia w ramach działań ośrodka udziela również psychoterapeuta, który udziela świadczeń nie tylko na rzecz osób niesłyszących, ale również ich rodzin( wspomaganie w funkcjonowaniu rodzin z osobą z dysfunkcja słuchu i mowy) oraz osób, które doświadczają problemów emocjonalnych i zdarzeń traumatycznych na skutek konsekwencji życia z niepełnosprawnością. Korzystający z tej formy wsparcia nie muszą być osobami niesłyszącymi. Praktycznie każdy mieszkaniec Poznania może skorzystać ze wsparcia ośrodka, gdyż interdyscyplinarność jego działań pozwala na wybranie czegoś odpowiedniego dla siebie.


Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane udziałem w projekcie współfinansowanym ze środków PFRON pn: „W drodze do samodzielności”- warsztaty dla osób z dysfunkcją słuchu i mowy.

Celem zadania jest zwiększenie samodzielności życiowej oraz umiejętności społecznych osób niesłyszących poprzez nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie poprzez udział w specjalistycznych warsztatach.

Zadanie składa się z zazębiających się warsztatów tematycznych umożliwiających osobie niesłyszącej znaczącą, kompleksową poprawę życia, znaczący wzrost samodzielnego funkcjonowania społecznego, wzrost bezpieczeństwa i zaradności życiowej oraz korzystnego wpływu wsparcia wewnątrzgrupowego.

Zadanie zostało tak skonstruowane, aby beneficjenci niesłyszący mogli zwiększyć swój zakres komunikowania się z osobami słyszącymi, poznać prawidłowości zachowań społecznych, których nie rozumieją ze względu na dysfunkcję słuchu i mowy oraz na charakterystyczną dla tej grupy społecznej izolację we własnym środowisku. Ponadto zadanie ma istotny charakter promujący zdrowy tryb życia i ochronę zdrowia.

Zadanie zakłada udział 40 osób w dwóch latach realizacji zadania (rok 2017-2019). Dwadzieścia osób na każdy okres realizacji. Poprzez realizację zadania beneficjenci mogą zdobyć nowe umiejętności:
– mogące uratować ich życie i życie ich najbliższych – warsztat pierwsza pomoc przedmedyczna
– wprowadzić nowoczesne rozwiązania pracy w domu: nowoczesne metody prowadzenia domu
– nabywają umiejętność skuteczniejszego komunikowania się z otoczeniem, środowiskiem zewnętrznym: zajęcia z zakresu rehabilitacji logopedycznej.

Ponadto dzięki proponowanym przez nas zajęciach warsztatowych osoby niesłyszące będą mogły nabyć nowe umiejętności, które ułatwią egzystencję w życiu codziennym, a także pozwolą wyrównać szanse społeczne i egzystencjalne.

Celem jest również promowanie osób niesłyszących jako pełnowartościowych członków naszej społeczności. Zadanie ma formę warsztatów, które są w pełni dostępne dla tego środowiska, gdyż w każdym działaniu zakładają uczestnictwo tłumacza języka migowego. Biorąc udział w warsztatach artystycznych osoby niesłyszące nabywają nowe umiejętności, które mogą umożliwić im samodzielne życie, znalezienie dodatkowego zajęcia lub pracy, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. Każdy beneficjent będzie brał udział we wszystkich warsztatach. Po zakończeniu poszczególnych zajęć będzie on mógł swoimi wrażeniami dzielić się ze specjalistami: psychologiem i pedagogiem specjalnym w celu wprowadzenia informacji do IPD dla każdego uczestnika projektu w celu udzielenia mu wyspecjalizowanego wsparcia i oszacowania jego potrzeb.