Praca

Celem projektu jest zwięszenie samodzielności osób niesłyszących i ich aktywizacja społeczno-zawodowa poprzez:

 • nabycie lub rozwinięcie kompetencji zawodowych,
 • nabycie kompetencji społecznych
 • pokonanie przeszkód i barier mentalnych
 • aktywną rehabilitację społeczną
 • aktywizację zawodową
 • nabycie nowych umiejętności zawodowych poprzez udział w zajęciach i warsztatach grupowych

Krótka charakterystyka projektu:

Projekt Warsztaty Pracy –aktywizacja osób niesłyszących, szkolenia jest formą kompleksowej rehabilitacji osób niesłyszących w jednym miejscu poprzez dążenie do usamodzielnienia, samorealizacji zawodowej oraz społecznej tych osób. Jest to unikatowy program opracowany i w pełni dostosowany do potrzeb tej grupy beneficjentów, ponieważ na każdym etapie jego realizacji był szeroko konsultowany z osobami niesłyszącymi oraz przez nich współtworzony. Stowarzyszenie realizuje to zadanie od kilku lat z bardzo wysokimi wskaźnikami rezultatu. Projekt kończy się zgodnie z umową wieloletnią w marcu 2013 roku na przełomie lat program został modyfikowany i ulepszany. Dzięki zgromadzonym doświadczeniom w pracy z osobami niesłyszącymi specjaliści opracowali i dostosowali metodykę działań oraz doradztwo zawodowe do potrzeb specyficznej grupy beneficjentów ostatecznych jakimi są osoby niesłyszące (tworzenie grup samoizolacyjnych, nietożsamość języka polskiego z językiem migowym –brak zrozumienia tekstu pisanego i wiele innych barier specyficznych dla tego środowiska, a powszechnie nieznanych). Właśnie biorąc pod uwagę tą specyfikę Projekt nie mieści się w ramach zwykłej formy pośrednictwa zawodowego i aktywnego poszukiwania pracy. Beneficjenci potrzebują wsparcia przez cały czas, organizują swoje życie wokół stowarzyszenia, wspierają się nawzajem w grupach wsparcia. Na bieżąco podwyższamy również jakość świadczonych usług. Przy realizacji zadania zatrudniamy coraz więcej osób niesłyszących, przygotowując ich w trakcie realizacji programowej, do prowadzenia poszczególnych podzadań w projekcie. Takie działanie mają rzeczywiste dodatnie przełożenie, widoczne w zainteresowaniu zadaniem coraz większej grupy osób z dysfunkcją słuchu i mowy. Realizacja Projektu oddziałuje więc pozytywnie dwukierunkowo. Osoby, które same osiągnęły samodzielność, nabyły odpowiednich kwalifikacji –są zatrudniane w ramach Projektu do udzielania wsparcia, którego mają udzielić innym osobom niesłyszącym. Są wiarygodnymi żywymi przykładami, które stymulują beneficjentów do dalszej wytężonej pracy nad sobą i do podwyższania poprzeczek życiowych. Obserwujemy również sytuację migracji osób niesłyszących z innych miast do Poznania, gdyż wiedząc o skuteczności prowadzonych przez nas działań i do stałego dostępu tłumaczy języka migowego (którzy w każdej chwili są gotowi do wsparcia osoby niesłyszącej w jej zakładzie pracy), czują się bezpieczniej i pewniej, mając świadomość szybkiego otrzymania zatrudnienia wraz z dalszym wsparciem, a nie pozostawienie po okresie zatrudnienia samym sobie. DZIAŁANIA TE ŚWIDCZĄ O NASZEJ WYJĄTKOWEJ SKUTECZNOŚCI ZARÓWNO W POZYSKIWANIU ZATRUDNIENIA DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH, JAK I W OBALANIU STEREOTYPÓW I UPRZEDZEŃ A PONADTO O OGROMNYM ZAUFANIU, JAKIM JESTEŚ OBDARZENI PRZEZ TO ŚRODOWISKO. Ogromne znaczenie ma również fakt iż Towarzystwo Osób Niesłyszących „TON” powstała z inicjatywy wyłącznie osób niesłyszących i od 13 lat, po dziś dzień samodzielnie przez nie zarządzane. Dyrektywa: nic dla nas bez nas –ma w tym przypadku szczególne przełożenie dosłowne. W związku z napływem osób szukających w Wielkopolsce pracy oraz umiejscowieniem Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Poznaniu projekt dot. również beneficjentów z różnych województw. W ten sposób możemy obecnie w pełni profesjonalnie i optymalnie świadczyć wsparcie w zakresie aktywizacji zawodowej dla osób niesłyszących.

Zadanie realizowane przez doświadcczoną kadrę z wyjątkowym i cennym doświadczeniem korzystnie wpływa na efekty realizacji zadania i ułatwia pozyskanie zaufania beneficjentów w stosunku do osób udzielających bezpośredniego wsparcia.

Opis procesu wsparcia:

 1. Beneficjent w pierwszej kolejności trafia do tłumacza języka migowego, który będzie mu towarzyszył przez całą drogę pomocową, aż do chwili znalezienie zatrudnienia i w początkowym okresie jej wykonywania. Tłumacz przydzielony jest do całości projektu i jego zadaniem jest udzielenie wsparcia w komunikacji pomiędzy beneficjentem a specjalistą –gdy zajdzie taka potrzeba oraz pomiędzy potencjalnym pracodawcą, a później rzeczowym pracodawcą beneficjenta. Tłumacz języka migowego jest dostępny dla beneficjenta w sposób bezpośredni i pośrednio. Polega to na tym, iż beneficjent może się z nim komunikować poprzez kontakt bezpośredni: w czasie rozmów ze specjalistami, w czasie szkoleń w miejscu potencjalnego zatrudnienia oraz przez telefon –wideo rozmowy, komputer, komunikatory internetowe typu oovoo. Jest to szczególnie ważne w okresie usamodzielnienia się oraz daje beneficjentowi poczucie bezpieczeństwa.
 2. W drugim etapie beneficjent poznaje asystenta pracy. To asystent pracy dba o całą dokumentację i jest obecny przy rozmowach indywidualnych ze specjalistami. W późniejszym okresie to on poszukuje dla niego ofert pracy, umawia go na rozmowy kwalifikacyjne, na których jest obecny wraz z tłumaczem język migowego. Jego wsparcie jest również dostępne na każdym etapie ścieżki rozwojowej beneficjenta.
 3. W następnym etapie odbiorcy projektu korzystają z grupowych zajęć z psychologiem w grupie wsparcia. Zajęcia grupowe mają na celu unaocznienie odbiorcom i iż są w pełni wartościowymi osobami oraz że mogą być w pełni przydatni jako pracownicy. Odbędzie się trening zachowań, odgrywania scenek reżyserowanych przez psychoterapeutę w celu zmniejszenia stresu w czasie poszukiwania pracy oraz nauki sposobów radzenia sobie z nim.
 4. Ponadto w projekcie beneficjenci mogą podwyższyć swoje umiejętności (warsztaty pełnią również rolę terapeutyczną) na szkoleniach. Na wniosek samego środowiska projekt zapewnia dostęp do dwóch warsztatów szkoleniowych: z zakresu obsługi komputera oraz fotografii zawodowej. Warsztaty te nie tylko rozwiną pasję i zapewnią terapię, ale również wyuczą nowych umiejętności praktycznych, przydatnych w obranej przez beneficjenta ścieżce zawodowej. Beneficjenci uczyć się będą prawidłowych zachowań w relacji z pracodawcą i współpracownikami.
 5. Na spotkaniach indywidualnych z psychoterapeutą beneficjenci będą mogli porozmawiać o problemach i obawach, które trudno byłoby poruszyć na forum publicznym. Na tym etapie zadania również zapewniliśmy osobę z dysfunkcją słuchu, która doskonale zna system konstrukcji psychicznej osoby niesłyszących oraz mentalność środowiskowych tych osób –wsparcie będzie więc adekwatne i rzeczowe. Każdy beneficjent będzie mógł korzystać z doradztwa i wsparcia oraz dostosowanego indywidualnie do każdego beneficjenta programu pomocowego. W tym czasie psychoterapeuta i osoby udzielające wsparcia bezpośredniego sporządzają Indywidualne Plany Działań dla każdego beneficjenta oddzielnie.
 6. W etapie końcowym beneficjenci ponownie będą korzystali z usług doradcy zawodowego. Dopiero teraz po pracy z psychologiem, który wyrównał stan emocjonalny i pewność siebie uczestników zadania są w pełni przygotowani do wybrania swojej indywidualnej ścieżki zawodowej i określania planu kariery. Doradca zawodowy określa indywidualny, dostosowany do każdego beneficjenta projekt ścieżek zawodowych.
 7. Po zakończeniu tego procesu beneficjent będzie korzystał ze wsparcia asystenta pracy osoby niepełnosprawnej, który udzielał aktywnego wsparcia w postaci wyszukania odpowiedniego stanowiska pracy, będzie umawiał beneficjenta na rozmowę kwalifikacyjną i był na niej obecny, przebywał z beneficjentem w czasie podpisywania umów dot. zatrudnienia, (które były tłumaczone na język migowy przez tłumacza języka migowego), negocjował warunku pracy oraz przebywał w miejscu pracy z beneficjentem w początkowej fazie zatrudnienia, aż do usamodzielnienia się beneficjenta. Ponadto beneficjenci będą korzystać z warsztatów tematycznych, które nie tylko wspierają rehabilitację zawodową, ale pozwalają na nabycie nowych umiejętności takich jak: obsługa komputerowa czy warsztaty z fotografii zawodowej, która jest przez osoby niesłyszące wyjątkowo lubiana i wiele osób niesłyszących marzy o zawodzie fotografa. Beneficjenci będą mogli zgłaszać się do projektu na każdym etapie jego realizacji. Projekt zakłada wsparcie indywidualne i grupowe. Wsparcie indywidualne przydzielone jest każdemu beneficjentów, a szkolenia mają formę powtarzalności co kwartał dla różnych grup beneficjentów. Oznacza ro, iż każdy beneficjent ma 4 miesiące na przejście przez kolejne etapy projektu. Z naszych doświadczeń zebranych na przełomie lat wynika, iż jest to wystarczający okres. Zdarza się jednak sporadycznie (szczególnie u beneficjentów długotrwale pozostających bez pracy), iż potrzebują więcej czasu. Takie osoby będą mogły przejść do nowej grupy i powtórzy ponownie cały schemat zajęć. Daje to szansę utrwalania materiału słabszym osobom oraz skorzystanie z warsztatów grupowych nowo przybyłym. Ostatecznym terminem dla beneficjenta na podjęcie zatrudnienia jest jeden okres realizacji zadania (rok).
 8. Projekt ma w swoim założeniu rozwinąć kompetencje potrzebne do zawodowego i społecznego usamodzielnienia się (szczegóły w poszczególnych opisów wsparcia). Działania te muszą być jednak wzmacniane w celu ich utrwalenia. Niezbędna w tym celu jest grupa wsparcia, którą prowadzić będzie doświadczony psycholog. Beneficjenci w czasie trwania projektu będą mogli korzystać zer wsparcia grupy, wymiany doświadczeń zawodowych, budowania wzajemnych relacji. Będą korzystać z terapii grupowej w celu utrwalenia i ćwiczenia już nabytych kompetencji.
 9. Po uzyskaniu wsparcia beneficjent będzie przygotowany do podjęcia zatrudnienia. Efektem końcowym projektu jest uzyskanie oraz utrzymanie zatrudnienia przez beneficjenta, a co za tym idzie: usamodzielnienie się zawodowe i społeczne.