Fundacja TON

facebook_logo

logo_2

Fundacja realizuje swoje cele poprzez prowadzenie następującej działalności:

 • Organizowanie i wspieranie działalności charytatywnej oraz pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
 • Organizowanie akcji pomocy potrzebującym
 • Pomoc finansową i rzeczową dla osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej
 • Organizowanie i prowadzenie placówek szkoleniowych, oświatowo- wychowawczych i opiekuńczych
 • Promowanie osób niesłyszących szczególnie uzdolnionych
 • Działalność związaną z prowadzeniem profilaktyki i promocji zdrowia
 • Organizowanie i wspieranie organizacji imprez kulturalnych, wystaw, festiwali, wernisaży
 • Organizowanie i prowadzenie szkoleń
 • Działalność związaną ze wspieraniem edukacji oraz kultury
 • Fundowanie stypendiów
 • Prowadzenie terapii i przeciwdziałanie uzależnieniom
 • Prowadzenie rehabilitacji, oraz działań zmierzających do poprawy życia i
  zdrowia
 • Działania zmierzające do poprawy losu osób niesłyszących i z dysfunkcją
  słuchu i mowy
 • Działania w zakresie aktywizacji zawodowej, społecznej i kulturalnej osób z
  dysfunkcja słuchu i mowy
 • Finansowanie leczenia oraz rehabilitacji, zakup niezbędnego sprzętu
  medycznego dla osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji
  życiowej i materialnej
 • Występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz, urzędów,
  sądów, firm, instytucji pozarządowych, a także do osób prywatnych w sprawach niezbędnych do realizacji wyznaczonych celów Fundacji.

Kontakt:

Prezes zarządu Eunika Lech – tel. 691 911 422 | eunika.lech@o2.pl

Konto Bankowe: 55 1240 1747 1111 0010 4459 4360
NIP: 7792404359
REGON: 302060652
KRS: 000412938

Nasza Lokalizacja:

Fundacja Pomocy Osobom Niesłyszącym „TON”
ul. Kolejowa 1/3
60-715 Poznań