Fundacja TON

facebook_logo

logo_2

Fundacja realizuje swoje cele poprzez prowadzenie następującej działalności:

  • Organizowanie i wspieranie działalności charytatywnej oraz pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
  • Organizowanie akcji pomocy potrzebującym
  • Pomoc finansową i rzeczową dla osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej
  • Organizowanie i prowadzenie placówek szkoleniowych, oświatowo- wychowawczych i opiekuńczych
  • Promowanie osób niesłyszących szczególnie uzdolnionych
  • Działalność związaną z prowadzeniem profilaktyki i promocji zdrowia
  • Organizowanie i wspieranie organizacji imprez kulturalnych, wystaw, festiwali, wernisaży
  • Organizowanie i prowadzenie szkoleń
  • Działalność związaną ze wspieraniem edukacji oraz kultury
  • Fundowanie stypendiów
  • Prowadzenie terapii i przeciwdziałanie uzależnieniom
  • Prowadzenie rehabilitacji, oraz działań zmierzających do poprawy życia i
    zdrowia
  • Działania zmierzające do poprawy losu osób niesłyszących i z dysfunkcją
    słuchu i mowy
  • Działania w zakresie aktywizacji zawodowej, społecznej i kulturalnej osób z
    dysfunkcja słuchu i mowy
  • Finansowanie leczenia oraz rehabilitacji, zakup niezbędnego sprzętu
    medycznego dla osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji
    życiowej i materialnej
  • Występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz, urzędów,
    sądów, firm, instytucji pozarządowych, a także do osób prywatnych w sprawach niezbędnych do realizacji wyznaczonych celów Fundacji.

Kontakt:

Prezes zarządu Eunika Lech – tel. 691 911 422 | eunika.lech@o2.pl

Konto Bankowe: 55 1240 1747 1111 0010 4459 4360
NIP: 7792404359
REGON: 302060652
KRS: 000412938

Nasza Lokalizacja:

Fundacja Pomocy Osobom Niesłyszącym „TON”
ul. Kolejowa 1/3
60-715 Poznań